طراحى حاشيه خطوط راه آهن Pontedera

پیزا، ایتالیا

گروه طراحی و معماری ایــتــاران ٢٠١١

در اين طرح به طور تخصصى بر روى حاشيه خطوط راه آهن قطار تمركز شده است. فقدان فضاى سبز و كاربرى هاى شهرى در اين Pontedera شهر پیزا كاملاً محسوس بود. ايستگاه قطار مجدداً طراحى گردیده شد و به صورت دو طبقه ارائه شده. كاربرى هاى تجارى در طبقه همكف و حاشيه خطوط قطار اضافه شد و براى كل منطقه طراحى فضاى سبز به همراه مبلمان هاى شهرى انجام گردید. 

طراحی شهری
طراحی شهری
موضوعات مشابه
پروژه های ایــتــاران
محصولات ایــتــاران
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us