U  R  B  A  N    D  E  S  I  G  N

منطقه Scandicci در شهر فلورانس کشور ایتالیا مى باشد كه تِرن زمينى از ميان آن عبور كرده و به عنوان يك اِلمان خطى در اين منطقه وجود دارد. نياز به فضاسازى و گسترش فضاى سبز در حاشيه تِرن كاملاً محسوس مى باشد. به اين منظور كليه مناطق شهرى اَعم از مسكونى، تجارى، ادارى و فضاى سبز اين ناحيه مورد تحليل و بررسى قرار گرفت و نقاطى كه از كمبود فضاهاى سبز رنج ميبرند و يا نياز به سازماندهى در آن ها به چشم مى خورد مشخص شد و طراحى بر اين اساس آغاز گرديد.

خطوط راه آهن Pontedera در شهر پیزا واقع در کشور ایتــالیا می باشد. در اين طرح به طور تخصصى بر روى حاشيه خطوط قطار تمركز شده است. فقدان فضاى سبز و كاربرى هاى شهرى در اين منطقه كاملاً محسوس بود. ايستگاه قطار مجدداً طراحى گردیده شده است و به صورت دو طبقه ارائه شده. كاربرى هاى تجارى در طبقه همكف و حاشيه خطوط قطار اضافه شد و براى كل منطقه طراحى فضاى سبز به همراه مبلمان هاى شهرى انجام شد. 

WhatsApp WhatsApp us