آيا اتاق غذاخورى چيزى مربوط به گذشته است؟

 

شما هر چند وقت يكبار از ميز غذاخورى خود استفاده مى كنيد؟

آيا فقط در موارد خاصى از آن استفاده مى كنيد؟

به هر حال اگر شما جزء افرادى هستيد كه به نُدرت از ميز غذاخورى خود استفاده مى كنيد، بدانيد كه شما تنها نيستيد. مطالعات اخير نشان داده است كه تنها ٥٢ درصد از مردم بريتانيا امروزه از ميز غذاخورى خود به عنوان امرى ضرورى در خانه ياد مى كنند. چرا كه بسيارى از مردم بيرون از خانه غذا و يا در فضاهاى ديگرِ خانه غذا مى خورند.

past dining room

بر اساس نتايج بدست آمده از يك نظرسنجى كه بر روى ١٠٠٠ فرد بالغ انجام شده است، دريافتند كه تقريباً نيمى از مردم از نشستن بر روى ميز نهارخورى و صرف غذا بر روى آن اجتناب مى كنند و ترجيح مى دهند شام خود را جلوى تلويزيون ميل كنند.

به نظر مى رسد كه روزگارى خوردن شام و وعده هاى غذايى زمانى براى معاشرت و دور هم بودن خانواده بوده است و در حال حاضر عملكرد آن مقدارى تغيير كرده است.

past dining room

بسيارى از افراد از فضاى غذاخورى تنها براى موارد خاص از جمله عيدها و مهمانى ها استفاده مى كنند. ٣٦ درصد از افراد مورد مطالعه، اظهار داشته اند زمانى كه مهمان دارند از ميز غذاخورى استفاده مى كنند. تقريباً يك پنجم از افراد مورد بررسى اعتراف كرده اند كه فضاى غذاخورى كاملاً از كار افتاده است و صرفاً از آن جهت ذخيره سازى برخى مواد غذايى استفاده مى كنند. 

منبع : By 

مترجم: آرشیتکت رزا نوذری

WhatsApp WhatsApp us