تختخواب های چوبی

تختخواب های چوبی

كد WBD11

يكى از محبوب ترين تختخواب هايى است كه داراى فضاى ذخيره سازى نيز مى باشد. از چوب بلوط براى ساخت اين تخت زيبا استفاده شده و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٤٥، ١١٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٤، ١٦٠، ١١٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٤، ٢٠٥، ١١٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD12

اين تخت از چوب كاج و به سبك روستيك ساخته شده است. گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن قابل مشاهده مى باشد. اين تخت شامل دو كشو براى فضاى ذخيره سازى بوده و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ١٤٥، ١١٦ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢٢٥، ١٦٠، ١١٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢٢٥، ٢٠٠، ١١٦ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD13

از چوب رنگ تيره براى ساخت اين تختخواب استفاده شده و داراى ٤ كشوى ذخيره سازى مى باشد. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٥، ١٥٦، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٧، ١٧٥، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٧، ٢١٧، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD14

از نقش هاى هندسى مراكشى كه توسط برش ليزرى انجام شده، الهام گرفته شده كه در صفحه بالاى تخت قابل مشاهده مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٤٢، ٣٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ١٦٠، ٣٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ٢٠٠، ٣٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD15

اين تخت بسيار مناسب اتاق هاى مهمان و يا اتاق نشيمن مى باشد. ظاهر آن همانند يك نيمكت و يا مبل مى باشد، در حالى كه به عنوان تخت نيز مى توان از آن استفاده نمود. ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٠، ١٠٥، ٨٨ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های چوبی

كد WBD16

اين تختخواب از چهار ستون چوبى ساخته شده كه به سبك سنتى است و از چوب رنگ طبيعى ساخته شده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ ٢١٠، ١٧٠، ٤٢ و ٢١٠، ١٩٠، ٤٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های چوبی

كد WBD17

نمونه يك تختخواب ساده، ظريف و با كيفيت مى باشد. از چوب طبيعى براى ساخت اين تختخواب استفاده شده و ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٥، ١٧٠، ٩٠ و ٢٠٥، ٢٠٠، ٩٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های چوبی

كد WBD18

اين تختخواب به سبك مدرن طراحى شده و براى راحتى و آسايش بيشتر قسمت بالاى آن از پارچه كار شده است. ابعاد تختخواب، نوع و رنگ پارچه و نوع چوب اين تختخواب قابل تغيير بوده و به سفارش مشترى ساخته خواهد شد.  ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٠، ١٧٠، ٧٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های چوبی

كد WBD19

طراحى اين تختخواب به سبك مينيمال انجام شده و از چوب رنگ طبيعى براى ساخت آن استفاده شده است. اين تخت به دليل ارتفاع كم و نداشتن تاج، فضاى كمى از اتاق را اشغال مى كند و ابعاد آن عبارت است از؛ ٢٠٥، ١٨٠، ٢٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

تختخواب های چوبی

كد WBD20

يك تختخواب كلاسيك، ساده و با ظاهرى شيك مى باشد. پايه هاى اين تخت به صورت ظريف و مخروطى شكل طراحى شده است. از چوب گردو و بلوط براى ساخت اين تخت استفاده شده وابعاد آن عبارت است از؛ ٢١٠، ١٩٠، ١٠٣ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

Previous Page     1      2     3     4     5     6     Next Page    

ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us