تختخواب های چوبی

تختخواب های چوبی

كد WBD01

خطوط تميز و فرم نيمكت گونه با پايه هاى زاويه دار برخى از خصوصيات اين تختخواب مى باشد. از روكش چوب گردو و پايه هاى تمام چوب اين تخت زيبا ساخته شده است و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٦٨، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٥، ١٨٥، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٥، ٢٢٨، ١٠٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD02

از چوب طرح روستيك براى ساخت اين تخت استفاده شده كه همان طور كه در عكس ها مشاهده مى كنيد، طرح طبيعى چوب را به معرض نمايش گذاشته است. اين تخت از چوب كاج ساخته شده و گره ها و نواقص طبيعى چوب در سطوح آن قابل مشاهده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٥٠، ١٦٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٨، ١٦٠، ١٦٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٨، ٢٠٣، ١٦٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD03

يك نمونه ديگر از تختخواب هاى چوبى با ظاهر روستيك مى باشد. گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن نمايان بوده و از چوب كاج ساخته شده است. خراش ها، تغييرات رنگ ها و لكه ها كه جزء خواص طبيعى چوب مى باشد، زيبايى آن را چند برابر كرده است. ابعاد اين تختخواب عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ١٤٥، ١١٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢٢٣، ١٧٢، ١١٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢٢٦، ١٩٨، ١١٥ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD04

يك تختخواب ساده، زيبا و راحت مى باشد كه به سبك مدرن طراحى شده است. از چوب گردو تيره براى ساخت اين تخت استفاده شده است و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٤٥، ١٠٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٢، ١٦٢، ١٠٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٢، ٢٠٤، ١٠٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD05

با الهام از سبك مدرنيسم اسكانديناوى اين تختخواب زيبا طراحى و ساخته شده است. پايه هاى زاويه دار آن جلوه خاصى به آن داده است. ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٤٥، ١١٤ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٢، ١٦٣، ١١٤ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٢، ٢٠٥، ١١٤ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD06

طراحى ساده، پايه هاى مخروطى شكل و استفاده از چوب گردو برخى از مشخصات اين تختخواب مى باشد. از تشك هاى جداگانه مى توانيد براى قرار دادن روى تاج تخت استفاده كنيد. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ١٤٥، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢٢٣، ١٦٢، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢٢٣، ٢٠٥، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD07

از تركيب قاب آهنى و چوب براى ساخت اين تختخواب استفاده شده است و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٩، ١٦٧، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢٢٢، ١٨٥، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢٢٢، ٢٢٧، ١٢٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD08

اين تختخواب از چوب رنگ روشن ساخته شده و داراى جذابيت هاى سبك روستيك مى باشد. ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٥، ١٤٢، ١٢٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢٢٠، ١٦٠، ١٢٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢٢٠، ٢٠٠، ١٢٧ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD09

اين تختخواب مدرن از چوب درخت كاج ساخته شده است. گره ها و نواقص طبيعى چوب در ظاهر آن كاملاً نمايان مى باشد و ابعاد آن عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ٢٠٠، ١٥٠، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٥، ١٦٧، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٥، ٢١٠، ١١٠ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
تختخواب های چوبی

كد WBD10

طرح خلاقانه اين تختخواب در قالب سبك مدرن بسيار جذاب مى باشد. از تركيب فلز آلومينيوم عتيقه شكل و چوب اين تخت زيبا ساخته شده است. خطوط آلومينيومى، تركيب هندسى و ظريفى را در بافت چوب پديد آورده است. ابعاد اين تخت عبارت است از؛ 

 1. Full : سازه تخت به ابعاد ١٩٨، ١٤٢، ١٣٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 2. Queen : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ١٦٠، ١٣٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.
 3. King : سازه تخت به ابعاد ٢١٠، ٢٠٠، ١٣٢ (طول، عرض، ارتفاع) به سانتيمتر.

Previous Page     1      2     3     4     5     6     Next Page    

پروژه های ایتاران
محصولات
WhatsApp WhatsApp us