آشپزخانه تورین (Torino)

كابينت هاى به رنگ روشن در تضاد با سنگ مشكى روى كانتر انتخاب شده اند. در اینجا نیز مدل پلان آشپزخانه L شكل مى باشد. 

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us