آشپزخانه ADEL2

در اين خانه، آشپزخانه و فضاى نشيمن با هم ادغام شده اند و همگى از يك نوع مصالح و سبك برخوردار مى باشند. باز نيز شاهد خطوط افقى تأكيد كننده در اجزاء و حتی در بافت درب ها و كشو ها و كابينت ها هستيم. مبلمان ها به سبك مدرن و از تركيب استيل و پارچه مى باشند.

رنگ اصلى، رنگ سفيد ديوارها محسوب مى شود و بعد از آن رنگ كشوها و كابينت ها رنگ دوم مى باشند. رنگ كف در هماهنگى كامل با دو رنگ گفته شده انتخاب شده است.

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us