همانند آشپزخانه Creativa10 اين آشپزخانه نيز به همان سبك و سياق طراحى شده و در اينجا رنگ زرد جايگزين رنگ سبز شده است. آشپزخانه به سبک مدرن بوده و U شكل طراحی شده است. ادامه

كابينت ها و مبلمان خانه در تركيب با يكديگر طراحى و اجراء شده اند. دو رنگ آبى و طوسى بيشتر از همه در اينجا خود نمايى مى كنند.  ادامه

Previous Page    1     2    3

موضوعات مشابه
پروژه های ایتاران
محصولات
ارسال محصول و قبول پروژه های طراحی و اجرا در شهرها و کشورهای
WhatsApp WhatsApp us